Susan Wheelan

Susan Wheelan är nog mest känd för sin bok ”Att skapa effektiva team – En handledning för ledning och medlemmar”. Hon är psykologiprofessor och har sedan 70-talet sammanställt teorier och studerat tusentals grupper inom grupprocesser, teambuilding och organisationsutveckling.

Hur skapar man effektiva och högpresterande team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur påverkas grupper av att medlemmarna kommer från skilda kulturer med olika uppfattningar om ledarskap och medlemskap? Detta är bara några av de många frågor som Susan A. Wheelan diskuterar i sin bok Att skapa effektiva team.

I boken tar Wheelan stöd i forskning kring grupper och beskriver fyra olika stadier som grupputveckling går igenom. Här är tanken att teamet behöver förstå var den befinner sig för att sedan kunna ta sig vidare mot Steg 4 effektivitet. Nästa gång du är med i en grupp – tänk efter vilken nivå du tycker att den gruppen befinner sig på.

Så hur utvecklar man framgångsrika team?

Ett team är en grupp som har gemensamma mål och uppgifter. En grupp träffas regelbundet. En grupp har gemensamt ledarskap. Storleken spelar roll. Det är svårt för grupper med mer än 14 personer att utvecklas till Steg 4 i nedan stege för utvecklingen.

1. Tillhörighet och trygghet
Här behöver ledaren ge struktur och trygghet. Du vet att gruppen är i fas 1 när ledaren ställer en fråga och ingen svarar. Den första fasen handlar om att skapa en känsla av tillhörighet och lojalitet mot gruppen. Det finns ofta en rädsla för att stöta sig med gruppen och som ledare behöver vi anstränga oss för att få människor att känna sig tillräckligt trygga för att lägga fram förslag.

2. Opposition och konflikt
Ledarens utmaning är här att inte ta motstånd och attacker personligt. Du vet att gruppen är i fas 2 när du känner att du inte vill gå på nästa möte. Nu ska gruppen skapa en gemensam uppsättning av mål och sätta arbetsrutiner. Gruppen är tillräckligt trygg för att komma med förslag och det som tidigare mötts av tyst medhåll kan behöva omprövas då man nu vågar talar ur skägget. Stadiet är ett slags frigörelse från beroendet av ledaren och påminner i mångt och mycket om puberteten.

3. Tillit och struktur
I den här fasen är ledarens roll att vara konsultativ och delegerande. Utmaningen är att lyssna och coacha. Du vet att du är i fas 3 när du vill le glatt mot en kollega som tidigare gjorde dig irriterad. Gruppen ska bygga goda relationer, diskutera rollfördelning på ett mer moget sätt och sätta en struktur för effektivare samarbete.

4. Arbete och produktivitet
I den fjärde fasen behöver ledaren underlätta, stödja och utveckla. Utmaningen är att stå tillbaka och släppa kontrollen. Du vet att gruppen är i fas 4 när du inte kan tänka dig något bättre än att vara en del av just denna grupp. Att förvalta och vidareutveckla för att vara högpresterande på sikt. Att hitta nya, ännu bättre, sätt att lösa saker på och ta sig an mer utmanande mål.

Nyckeln är att komma framåt från Steg 2

Detta är en kritisk fas i grupputvecklingen. Förhoppningsvis leder denna fas vidare till nästa steg. Det finns risk att det även kan ske en stagnation eller till och med återgång till stadium 1. Nu börjar gruppen att göra sig mer fri från ledaren. Det blir nödvändigt med konflikter.

Konflikter som gäller sakfrågor är egentligen bara hälsosamt – det handlar ju om hur ni på bästa sätt ska lösa saker och nå era mål. Tjafs som gäller personkemi och den enskilda individen är bara destruktivt – det hjälper inte gruppen framåt.

Som ledare ska vi självklart ta itu med beteenden som inte är okej eller om någon behandlas illa. Poängen är att om vi fokuserar för mycket på det individuella så försvinner fokus från det som är viktigt och själva anledningen att gruppen existerar: vi har uppgifter att utföra och mål som vi tillsammans ska nå.

Sammanfattningsvis kan man säga att Susan Wheelan ger trovärdiga och kraftfulla förslag på hur grupper kan arbeta bättre ihop. Hennes förslag är att stryka löjliga team-buildingaktiviteter, som att revisorer ska bli duktigare på revision av att åka drakbåt. Istället föreslår hon tydliga mål, tydliga roller och ett ledarskap som anpassar sig efter gruppens utveckling.

Skapa effektiva team – En handledning för ledning och medlemmar

– Susan Wheelan

”Drömmar slår in”, brukar man ju säga. Och särskilt om du har modet att satsa på dem.

$$$

Vi finns här för dig!