Allmänna villkor

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR JSP&Co: innehavare Westhammar Consulting AB Org.nr: 559173-8850.
Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare om annat inte avtalats. Senast uppdaterad 2020-01-14

1. Tillämplighet av nedan villkor

1.1 Dessa allmänna kontraktsvillkor skall tillämpas när parterna skriftligen avtalar affär med JSP&Co (nedan kallad JSP) tillsammans/genom dess ägare Westhammar Consulting AB till Kunden. Avvikelse från dessa kontraktsvillkor måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

 

2. Tjänster

2.1 Tjänsten skall tillhandahållas i enlighet med vad som särskilt avtalats skriftligen mellan JSP och Kunden. Extra tjänster utöver avtalet avtalas separat.

 

3. RUT/ROT-avdrag

3.1 För arbeten som medger skattereduktion där överenskommelse om reducering enligt fakturamodellen gjorts gäller följande:

3.2 Betalas fakturan efter förfallodagen eller om Skatteverket i någon omfattning nekar/avslår utbetalning eller om JSP blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp, har JSP i efterhand rätt att kräva Kunden på motsvarande belopp.

 

4. Ekonomi

4.1 Betalning sker mot faktura, vid pappersfaktura utgår en fakturaavgift på 25 kr. Betalningen av den avtalade ersättningen skall, så vitt annat inte avtalas erlägges senast 15 bankdagar efter utställande av faktura. Betalar inte Kunden i rätt tid har JSP rätt att erhålla dröjsmålsränta med 20 % netto per faktura.

4.2 JSP tillåts att överlåta samtliga nuvarande och framtida fodringar uppkomna genom detta avtal utan föregående avisering. JSP har rätt att avbryta leverans av tjänster om Kunden har förfallna fakturor tills dessa är reglerade.

4.3 JSP äger dessutom rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter. Om Kunden byter faktureringsadress skall detta skriftligen meddelas till JSP.

4.4 JSP äger rätt att utföra kreditupplysning på Kunden innan beställd tjänst startas.

4.5 Kunden skall meddela JSP om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 10 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

 

5. Försäkring

5.1 Samtlig personal som arbetar för JSP är försäkrade med en olycksfallsförsäkring via Fora, som gäller under tiden när man är i tjänst oavsett tid på dygnet, året om.

6. Reklamation

6.1 Om Kunden vill reklamera utförd tjänst och kräva prisnedsättning, skall kravet så snart som möjligt skriftligen tillställas den i avtalet angivna kontaktpersonen. Betalning för utförda tjänster innebär inte att Kunden avstått från rätten att påtala fel eller brister i aktuella tjänster med krav på återbetalning.

 

7. Miljö

7.1 Kunden är ansvarig för miljöansvaret på plats. JSP övertar således inte Beställarens miljöansvar.

 

8. Ansvar

8.1 JSP ansvarar för person- och sakskada som JPSs personal, eller annan, för vilken JSP svarar, vållar genom fel eller försummande i tjänsten. Motsvarande gäller i fall då JSPs personal i tjänst vållar ren eller allmän förmögenhetsskada. JSP svarar inte för indirekta skador.

 

9. Force majeure

9.1 Part är fri från ansvar för åtagande enligt detta avtal i den mån dess fullgörande hindras av arbetskonflikt, eller blir omöjligt på grund av förhållande utanför parts rådighet och förutseende. Såsom myndighets beslut, krig eller därav föranledda omständigheter, inre oroligheter, sabotage eller annan olycka, naturhändelse, eldsvåda eller dylik händelse.

 

10. Bokningsvillkor

10.1 Önskat uppdrag/tjänst bokas senast klockan 12.00 dagen före uppdragets genomförande. Varje påbörjad timme debiteras som heltimme.
Minsta debiterbara tid för ovan tjänster/bemanning ligger på 2h. Om inget annat avtalats.

 

11. Avbokning

11.1 Avbokning av tjänst skall ske senast 24 timmar innan den ska utföras, annars debiteras kostnad för halva arbetstiden.

 

12. Övrigt

12.1 Kunden ansvarar för att hålla med material och redskap. Kostnad för övrigt material och utrustning skall framgå av avtalet, särskild offert på material skall tas fram. Det kan tillkomma transportkostnad/milersättning vid det fall som ett transportmedel krävs.

 

13. Tvister

13.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämningen av detta kontrakt skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kunden skall också kunna vända sig till respektive branschförbund för ett yttrande därifrån. Tvister som inte löses genom förhandling, eventuellt efter yttrande från berörd branschorganisation skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.